Vy Vo đã xác nhận khách hàng Trương Chung từ admin đặt