Vy Vo đã xác nhận khách hàng Nguyễn Quỳnh Hoa từ admin đặt