Vy Vo đã xác nhận khách hàng Trần Nhân từ admin đặt