Vy Vo đã xác nhận khách hàng Châu Phạm từ admin đặt