tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 8:05 30/9 Khách chuyển VIP Tăng Phúc 600 sang ST1 750 cho khách hàng Trần Trí Minh Thư