tram.le đã chuyển khách hàng Trần Đinh Khoa từ đã thanh toán sang danh sách được giảm giá