tram.le đã chuyển khách hàng Nghiêm Gia Hân từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ