tram.le đã chuyển khách hàng Trang Gia Kim từ đã thanh toán sang danh sách huỷ từ đã thanh toán