Đức Huỳnh đã chuyển khách hàng LÊ HUỆ – VÒNG CHẤN NGUYÊN từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ