Nhi Le đã xác nhận khách hàng THAO HO từ admin đặt