tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 23:08 29/9 dis 10% 810 thành 23:08 29/9 dis 10% cho khách hàng Trần Đinh Khoa