tram.le đã chuyển khách hàng Nguyễn Hoàng Anh từ đã thanh toán sang danh sách được giảm giá