tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 11:37 30/9 thành 11:37 30/9 voucher 20% 1760 cho khách hàng Nguyễn Hoàng Anh