quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Dương 0912354124 (khách anh Ng Lê dis 10%- thanh toán sau) cho khách hàng admin Anh