tram.le đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 13:20 30/9 cho khách hàng Nguyễn thị phương thảo