thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Team Nova Entertainment – Khách mời cho khách hàng Admin Thư