Đức Huỳnh đã bảo lưu ghế cho khách hàng Trịnh Nhật Minhtừ danh sách bảo lưu