thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành VM anh Huân quản lý cho khách hàng Admin đặt