thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Nguyễn Ly (khách anh Việt) cho khách hàng admin Anh