thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ 23:08 20/09 thành 23:08 20/09 cho khách hàng Nghi