thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành chuyển từ ghế A12 cho khách hàng Lê Thuỵ Hương Huyền