thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Nguyễn Bảo Thịnh – CK 13:39 25/09 cho khách hàng Admin Thư