Đức Huỳnh đã chuyển khách hàng Admin đặt từ đã thanh toán sang danh sách được giảm giá