Đức Huỳnh đã xác nhận khách hàng Nguyễn Bá Nguyên từ admin đặt