thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Khôi Vũ – Khách mời Hoàng Quyên cho khách hàng Admin Thư