thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Chị Hoàng Quyên pops – Khách mời cho khách hàng Admin Thư