thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Khách Mời Hoàng Quyên cho khách hàng Admin Thư