thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành KHÁCH MỜI HOÀNG QUYÊN cho khách hàng Admin Thư