thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Khách Mời Hoàng Quyên thành Hoàng Khánh – Khách Mời Hoàng Quyên cho khách hàng Admin Thư