thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành CK – 1/10 – 13:57 cho khách hàng Nguyễn Lê Bào