thu.nguyen đã chuyển khách hàng Bình Nguyễn từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ