thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ chuyển từ ghế A12 thành chuyển từ ghế A12, xác nhận vé bên zalo cho khách hàng Lê Thuỵ Hương Huyền