thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Chị Mỹ Hạnh – khách mời Hoàng Quyên cho khách hàng Admin Thư