duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 10:41 01/10 cho khách hàng Nguyễn Minh Hoà