thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ KHÁCH MỜI HOÀNG QUYÊN thành Đại – KHÁCH MỜI HOÀNG QUYÊN cho khách hàng Admin Thư