thu.nguyen đã chuyển khách hàng Nguyễn Việt Đức từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ