thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Khôi Vũ – Khách mời Hoàng Quyên thành Khôi Vũ – VM khách của anh Khoa cho khách hàng Admin Thư