thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Chị Mỹ Hạnh – khách mời Hoàng Quyên thành Chị Mỹ Hạnh – VM khách anh Khoa cho khách hàng Admin Thư