thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Đại – KHÁCH MỜI HOÀNG QUYÊN thành Đại – VM khách anh Khoa cho khách hàng Admin Thư