thu.nguyen đã xác chỉnh sửa ghi chú từ Hoàng Khánh – Khách Mời Hoàng Quyên thành Hoàng Khánh – VM khách của anh Khoa cho khách hàng Admin Thư