duy.cao đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 01/10 cho khách hàng KHÁNH HÒANG Trần