thu.nguyen đã chuyển khách hàng Chị Thạch từ admin đặt sang danh sách huỷ từ chờ