quynh.anh đã xác nhận khách hàng Thụy từ admin đặt