quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 11:06;21/10 cho khách hàng Thụy