quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:04;21/10 cho khách hàng Nguyễn Thị Phương Trang