quynh.anh đã xác nhận khách hàng Thao Nguyen từ admin đặt