quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành doi ghe I5 cho khách hàng Thao Nguyen