quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành Bao lưu 1tr1 11/01 cho khách hàng Mẫn