quynh.anh đã xác nhận khách hàng Nguyễn Thiện Minh Thoa từ admin đặt