quynh.anh đã xác chỉnh sửa ghi chú từ thành 15:28;23/10 cho khách hàng Nguyễn Thiện Minh Thoa